...
#1277, ig: Lil Gray#VN2
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 35
 • Skin: 9
 • Acc số: #1277
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 35
 • Skin: 9

17,040 đ
...
#1282, ig: meksit#VN2
 • Rank: Gold I (71 LP)
 • Tướng: 41
 • Skin: 12
 • Acc số: #1282
 • Rank: Gold I (71 LP)
 • Tướng: 41
 • Skin: 12

18,480 đ
...
#1285, ig: BokBoDoi#VN2
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 42
 • Skin: 10
 • Acc số: #1285
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 42
 • Skin: 10

18,320 đ
 • Rank: Emerald I (75 LP)
 • Tướng: 46
 • Skin: 17

20,079 đ
 • Rank: Platinum IV (7 LP)
 • Tướng: 35
 • Skin: 13

17,680 đ
 • Rank: Gold IV (40 LP)
 • Tướng: 43
 • Skin: 12

18,800 đ
 • Rank: Gold III (19 LP)
 • Tướng: 42
 • Skin: 2

17,040 đ
...
#1304, ig: ireina#2802
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 42
 • Skin: 17
 • Acc số: #1304
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 42
 • Skin: 17

19,440 đ
 • Rank: Silver I (0 LP)
 • Tướng: 167
 • Skin: 229

63,360 đ
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 166
 • Skin: 157

51,680 đ
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 168
 • Skin: 235

64,480 đ
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 168
 • Skin: 134

48,320 đ
...
#1311, ig: Tsuki Venus#7777
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 167
 • Skin: 645
 • Acc số: #1311
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 167
 • Skin: 645

129,920 đ
...
#1313, ig: BaDuy1102#VN2
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 166
 • Skin: 135
 • Acc số: #1313
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 166
 • Skin: 135

48,160 đ
 • Rank: Platinum II (74 LP)
 • Tướng: 168
 • Skin: 219

61,920 đ
 • Rank: Gold I (78 LP)
 • Tướng: 166
 • Skin: 148

50,240 đ
 • Rank: Emerald I (92 LP)
 • Tướng: 168
 • Skin: 228

73,359 đ
 • Rank: Platinum II (27 LP)
 • Tướng: 168
 • Skin: 319

77,920 đ
 • Rank: Silver I (75 LP)
 • Tướng: 168
 • Skin: 110

44,480 đ
 • Rank: Gold IV (64 LP)
 • Tướng: 168
 • Skin: 179

55,520 đ
...
#1323, ig: HoangCS#3875
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 166
 • Skin: 403
 • Acc số: #1323
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 166
 • Skin: 403

91,040 đ
...
#1325, ig: Mặp#2708
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 166
 • Skin: 518
 • Acc số: #1325
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 166
 • Skin: 518

109,440 đ
...
#1330, ig: Trangsociu #VN2
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 165
 • Skin: 164
 • Acc số: #1330
 • Rank: Unranked
 • Tướng: 165
 • Skin: 164

52,640 đ